• 021-44545402-3

علی بیات سیدشهابی

رئیس هیأت مدیره

محمود نکونام

نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

سیدرضا موسوی

عضو هیأت مدیره

فاطمه پوریا

عضو هیأت مدیره

علی مدد سلیمانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
?>